พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ปฐมภาค ภาค๑ และอรรถกถา Tipitaka The Pali Canon Thai Translation Book 1 Summary Í 0

Anonymous ´ 0 Free download

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ปฐมภาค ภาค๑ และอรรถกถา Tipitaka The Pali Canon Thai Translation Book 1 Summary Í 0 ß??ื่อกาลผ่านไป การตีความพระธรรมวินัยตามความเข้าใจของตนเองเกิดขึ้น จนทำให้เกิดความแตกต่างกันในด้านความเข้าใจและการปฏิบัติ จนเกิดแตกแยกเป็นนิกายต่างๆ ถึง นิกาย สำหรับเถรวาทนี้ ยังคงจดจำคำสอนเหล่านั้นไว้ดั้งเดิมมากที่สุด ต่อมามีพระอรรถกถาจารย์ ได้แต่งคัมภีร์อธิบายพุทธวจนะ ใ?.

Review ↠ PDF, DOC, TXT or eBook ´ Anonymous

พระไตรปิฎก คือคำสอนของพระพุทธเจ้า ในศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่พระสงฆ์ได้จดจำพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์ไว้โดยใช้วิธีท่องจำ คล้ายการสวด ต่อๆ กันมาโดยไม่ตกหล่น ปฐมภาค ภาค๑ eBook #180 ทุกคำทุกอักษร จนกระทั่งต่อมามีการจารึกลงบนแผ่นใบลาน และพิมพ์เป็นหนังสือพระพุ?.

Review พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ปฐมภาค ภาค๑ และอรรถกถา Tipitaka The Pali Canon Thai Translation Book 1

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ปฐมภาค ภาค๑ และอรรถกถา Tipitaka The Pali Canon Thai Translation Book 1?ธเจ้าทรงประกอบด้วยปาฏิหาริย์ ทรงฉลาดในโวหาร ก่อนจะทรงแสดงธรรมแก่ใคร ทรงตรวจสอบภูมิหลังด้านต่างๆ ของคนเหล่านั้นด้วยพระญาณก่อนแล้วจึงแสดงธรรม ผลจากการฟังในสมัยนั้นจึงมีความอัศจรรย์ ไม่มีปัญหาว่าผู้ฟังไม่เข้าใจเมื่อปรินิพพานไปแล้ว ทรงตั้งธรรมวินัยไว้เป็นศาสดาแทนพระองค์ เ?.